Contact us
 
Terry Wang
General manager
Email:yi.wang@xixiesh.com (Domestic); terry.wang20000@gmail.com (Abroad)
Tel:+86 21 55886815; +86 21 55886816
Mobile:+86 13501773458
Fax:+86 21 55880277

Ye Liangjin
Machining Sales
Email: liangjin.ye@xixiesh.com (Domestic); yeliangjin@gmail.com (Abroad)
Tel:+86 21 64095751
Mobile:+86 15921796522
Fax:+86 21 64095753

Liu Ruijin
Steel Trade Sales
Email: ruijin.liu@xixiesh.com (Domestic); liuruijin@gmail.com (Abroad )
Tel:+86 21 55893170
Mobile:+86 13818368505
Fax :+86 21 55880277

Trading line for overseas only:+8621 55039109

Panda

Trading Manager
Email:stephy.xu@xixiesh.com (Domestic); stephy.xixie@gmail.com (Abroad)
Mobile:+86 136 4189 9717
Fax:+86 21 55880277

 

Office address: Unit G, 8thF, ShangHao Plaze, No.159, Handan Rd. Shanghai 200437, PRC
Min hang factory: No.508-4, Zixu Rd. Min Hang District, Shanghai 201111,PRC
Bao shan factory: No. 855-2, Baoqi Rd. Baoshan Urban Industrial Park, Shanghai 200444,PRC
Trading line for overseas only:
Tel: +86 21 55039109
Fax: +86 21 55880277
Email: stephy.xixie@gmail.com